کنترل کیفیت

 شرکت فولاد اصفهان با انجام بازرسیهای مواد اولیه ورودی داخل فرآیند و محصول نهایی و تحلیل و تصمیم گیری در واحد کنترل کیفیت، نه تنها در جهت کسب رضایت مشتریان، بلکه مشعوف نمودن آنان موفق گردیده است.

این شرکت از سال 1387 نسبت به برقراری شرایط كسب پروانه كاربرد علامت استاندارد بصورت داوطلبانه (استاندارد تشویقی) اقدام و درنهایت پروانه مذكور را از سازمان ملی استاندارد ایران برای این شرکت در سال 1388 دریافت نمود.