کنترل کیفیت

اطمینان ازانطباق محصولات با استاندارد یکی ازمهمترین جنبه های کارو تولید دراین شرکت محسوب می گردد.

در زنجیره تولید، واحد آزمایشکاه شرکت تولیدی فولاد اصفهان انواع تست ها و آزمونها را انجام می دهد تا از انطباق محصول با استاندارد ملی و دستیابی به معیارها و نیازهای سفارش مشتری اطمینان حاصل گردد.

واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه شرکت تولیدی فولاد اصفهان جهت ثبت، کنترل و بهبود کیفیت محصولات تولیدی، به کلیه تجهیزات مورد نیاز اعم از تجهیزات  آنالیز شیمیایی فولاد و بررسی خواص مکانیکی مجهز گردیده است.


فعالیت های واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه بطور خلاصه به شرح زیر می باشند:

        بازرسی و کنترل کیفیت شمش یا اسلب ورودی

        کنترل حین فرایند, تولید و محصول نهایی

        نظارت بر بسته بندی شکیل انبارش و سیستم شناسایی و ردیابی

        انجام آزمون های مستمراز نمونه ها و محصولات توسط دستگاه های آزمون