خط مشی کیفیت

 شرکت فولاد اصفهان با هدف افزایش رضایت مشتریان، ارتقا سطح کیفیت محصول و افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده، در جهت افزایش توان رقابتی، سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008 را برگزیده است.

   این شرکت در راستای تحقق اهداف خود از خط مشی ذیل پیروی میکند:
  مدیریت شرکت با اعتقاد کامل به کلیه الزامات استاندارد، ضمن اجرای موثر سیستم مدیریت کیفیت با همدلی و  مشارکت تمامی همکاران، در پایان هر سال اهداف کیفی سال آتی را تصویب و در جلسات بازنگری مدیریت میزان تحقق آن را بررسی مینماید.

   همچنین مسئولیت پیگیری مستمر به منظور حصول اطمینان از عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و حفظ و نگهداری آن  به مدیر کیفیت و سیستمها(نماینده مدیر عامل) واگذار گردیده است.درباره فولاد اصفهان