گواهینامه ها

شرکت تولیدی فولاد اصفهان درسال 1388 با استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت موفق به اخد گواهینامه ISO9001:2008از شرکت DNV گردید، سپس درسال 1391 این گواهینامه را از شرکت   TUV NORD اخذ نموده و هر سه سال یکبار تمدید گردیده است.

در سال 1397 با پیاده سازی الزامات این استاندارد بین المللی  موفق به اخذ گواهینامه در بازبینی سال 2015 آن گردید.(( ISO9001:2015            

این شرکت به تولید محصولات خود مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 1-13968 (استاندارد نبشی های گرم نوردیده بال مساوی) با اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی ایران و همچنین استاندارد تولید محصولات ساختمانی فولاد گرم نوردیده(EN 10025)، استاندارد ابعاد و اندازه ها نبشی های فولادی بال مساوی و بال نامساوی(EN10056)، استاندارد شرایط سطحی مقاطع فولادی گرم نوردیده(EN10163) و استاندارد مستندسازی بازرسی های محصولات فولادی(EN10204) اقدام نموده است.