مدیریت کیفیت


مدیریت کیفیت فولاد اصفهان در دو زیر مجموعه کنترل کیفیت و تضمین کیفیت تا کنون توانسته است، با استقرار ماهیتی کلیه الزامات سیستم مدیریت کیفیت، علاوه بر دستیابی به فواید درون سازمانی این سیستم از جمله افزایش بهره وری و توان رقابتی در بازار، گواهینامه این سیستم مطابق استاندارد ISO 9001:2008 در سال 1388 را از موسسه DNV دریافت نماید.