مدیریت کیفیت


      
مدیریت کیفیت فولاد اصفهان در دو زیر مجموعه کنترل کیفیت و تضمین کیفیت تا کنون توانسته است، با استقرار ماهیتی کلیه الزامات سیستم مدیریت کیفیت، علاوه بر دستیابی به فواید درون سازمانی این سیستم از جمله افزایش بهره وری و توان رقابتی در بازار، گواهینامه این سیستم مطابق استاندارد ISO 9001:2008 در سال 1388 را از موسسه DNV دریافت نماید.

سپس درسال1391این گواهینامه را ازشرکت TUV NORDاخذ نموده وهرسه سال یکبارتمدید گردیده است.

در سال 1397 با پیاده سازی الزامات این استاندارد بین المللی  موفق به اخذ گواهینامه در بازبینی سال 2015 آن گردید.
(ISO9001:2015)